תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר gatoflex65.com (להלן: "האתר") בבעלות ובניהול קו לקו שילובים בע"מ (להלן: "הנהלת האתר"), כתובת הדואר האלקטרוני שלו kavlekav1@gmail.com וכתובת הדואר שלו: רח' התע"ש 14 גבעתיים 5339716 ישראל.

 

תנאים כללים

האתר מספק מוצרים שונים לרכישה, בעיקר חליטה צמחית בשם "גאטופלקס" (להלן: "שירותים" או "מוצרים").

כל שימוש, גישה או התחברות לאתר משמעותם, שקראת ונתת את הסכמתך להיות כפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "ההסכם") ולכל תנאי אחר הנקוב באתר זה. התנאים וההגבלות עשויים להשתנות מעת לעת ואתה   נדרש לעיין בהם ולפעול על פי התנאים וההגבלות הנוכחיים כפי שהם באותה עת. הנך נדרש לקרוא בעיון  תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות של האתר לפני השימוש באתר. אם אינך מסכים לאחד מתנאי ההסכם, אנא הימנע משימוש באתר או במידע או בשירותים המוצעים בו.

אתה מתחייב ומצהיר שאתה כשיר להיכנס להסכם זה ואתה בן 18 לפחות. אם אינך מסכים עם כל אחד מהאמור לעיל, אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותיו.

תנאים והגבלות אלו הם הסכם משפטי מחייב ולכן אנא קרא אותם בעיון.

 

הגבלת אחריות

השימוש שלך באתר או במוצרים הנמכרים באתר הוא באחריותך בלבד. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך או למי מטעמך בקשר עם השימוש באתר. בבחירתך להשתמש באתר, אתה מוותר בזאת על כל תביעה נגד האתר בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף, נזק לרכוש, אובדן, אובדן כספים או החמרה, בין אם נגרמו לך או למי מטעמך. או כל צד שלישי.

האתר משמש, בין היתר, לפרסום מוצרים ושירותים. השימוש או הרכישה של מוצרים או שירותים או תוכן או כל דבר אחר המתפרסם באתר הינו על אחריותך בלבד ואתה מאשר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר בגין שימוש במוצרים או בשירותים המתפרסמים באתר.

מעת לעת, האתר או המידע המתפרסם באתר לא יהיה זמין, חלקי או מלא, כתוצאה מתחזוקה, בעיות טכניות או מכל סיבה אחרת, לרבות כתוצאה מהסרת מידע או שירותים מהאתר או הפסקת פעילות האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תישא באחריות ואתה מוותר בזאת על כל תביעה נגד האתר בגין טענות בדבר הפסקת השירותים או חוסר זמינות כאמור לעיל.

 

כתב ויתור בריאותי

האתר מכיל מידע כללי ומידע לגבי המוצרים שלנו. המידע באתר אינו נועד או משתמע לייעוץ רפואי, אבחון או טיפול מקצועי.

אם מידע מסוים באתר עשוי להיחשב כנוגע לבעיות רפואיות, הוא מסופק ללא כל מצג או אחריות. מבלי להגביל את היקף האמור לעיל. הנהלת האתר אינה מתחייבת או מצהירה כי המידע יהיה זמין, נכון, מדויק, שלם או מעודכן.

אין להסתמך על המידע המתפרסם באתר כחלופה לייעוץ רפואי מקצועי. לכל שאלה רפואית ספציפית, אנא פנה לרופא שלך או לספק שירותי בריאות אחר.

אם יש לך מצב קיים או הנך סובל מבעיה רפואית כלשהי, עליך לפנות לייעוץ רפואי לפני השימוש במוצרים שלנו.

 

שימוש באתר

האתר חופשי לשימוש הציבור הרחב והשימוש בו אינו מצריך תשלום או רישום, אלא אם צוין אחרת במפורש. השימוש או הגישה לאתר מהווים הסכמה לתנאים והגבלות אלה.

אם תבחר להקים חשבון באתר, החשבון מיועד אך ורק לשימושך האישי. אין למסור את שם המשתמש והסיסמה לאף אחד מלבדך. בכפוף לעמידה בתנאים וההגבלות הללו, יש לך אישור מוגבל להשתמש באתר ובחשבונך, בעצמך. כל שימוש שלא בהתאם לרישיון מוגבל זה יהווה הפרה של הסכם זה ואתה מאשר שכל שימוש מפר שיעשה החשבון ייחשב ככזה שנעשה בידיעתך וברשותך.

אתה מתחייב לעשות רק שימוש סביר באתר ולהימנע מכל שימוש באתר שלא לצרכיך האישיים או כל שימוש אחר שאושר מראש על ידי הנהלת האתר, לרבות סריקה אוטומטית של האתר, כל פעולה שתהיה או עשויה לגרום לעומס יתר של מערכות האתר, שכפול או הפצה של התכנים המתפרסמים באתר, פנייה למפרסמים שלא בקשר לפרסומים שנעשו על ידם באתר, פעולות העלולות למנוע גישה לאתר, איסוף נתונים לצורך דיוור ישיר או כל מטרה עסקית אחרת וכו'.

בכל מקרה של הפרה של תנאי הסכם זה או זכויותיהם של צדדים שלישיים או התנהגות בלתי הולמת או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר ובנוסף לכל סעד משפטי אחר, הנהלת האתר עשויה למנוע ממך גישה לאתר או לחשבון שלך ואתה מבטל בזאת כל תביעה נגד האתר.

מטעמי אבטחת מידע, מומלץ להחליף סיסמאות מעת לעת ולא להשתמש בסיסמה גנרית.

הנך מאשר כי הקמת חשבון באתר אינה מעניקה לך זכויות כלשהן באתר, לרבות התכנים, המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר, והקמת חשבון לא תחייב את האתר לספק לך שירות כלשהו, עם או בלעדיו.

הנהלת האתר רשאית להסיר, לשנות, לתקן או לערוך כל פרסום באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את זכותה להציע חבילות פרסום, מבצעים, הנחות ועוד, העשויות לכלול מודעות באופנים שונים, לרבות תכונות שונות. הנך מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יהיו לך תביעות מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בגין אופן הצגת התוכן באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את זכותה להוסיף, להסיר, לשנות ולתקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, את התכנים באתר, לרבות המוצרים הנמכרים באתר ומחיריהם.

 

רכישת מוצרים

אם אינך בן 18 לפחות, אינך רשאי לבצע רכישות באתר. במהלך תהליך הרכישה תידרש להקים חשבון ולספק מידע אישי לצורכי זיהוי לפי שיקול דעת הנהלת האתר, לרבות שמך המלא, הדואר האלקטרוני והכתובת שלך. ללא הפרטים הנדרשים לא תתאפשר הקמת חשבון והשלמת הרכישה. מסירת מידע שגוי או מיושן עלולה לגרום לביטול הזמנתך או לאי מסירתה, וגם לא הקמת חשבונך, השעיה או הסרה, לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך מסיבה או הודעה מוקדמת. השימוש במידע שתספק יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך על מנת לאמת את המידע שמסרת בעת ביצוע רכישה או הקמת חשבון. הרכישה באתר יכולה להיעשות על שמך בלבד ואין לך הרשאה להשתמש באתר בשמו של אף אחד אחר.

מסירת מידע כוזב בעת ביצוע רכישה באתר או שימוש במידע של מישהו אחר עלולים להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית, ואם תפעל ככזה עלולים להינקט נגדך צעדים פליליים או אזרחיים.

התמונות והסרטונים באתר הינם להדגמה בלבד. איכות התמונה, גודלה, איכות הצבעים וכו' תלויים בגורמים רבים, לרבות סוג הדפדפן בו אתה משתמש, איכות המסך ועוד. לפיכך, עשויים להיווצר הבדלים ניכרים בין המוצר בפועל לבין אופן הצפייה בו באתר.

רכישה תהיה מלאה וסופית רק לאחר אימות ואישור כל המידע שנמסר בעת ביצוע הרכישה ובכפוף לקיים המוצר במלאי. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל המוצרים המתפרסמים באתר נמצאים במלאי בכל עת. במקרה של רכישת מוצר שאינו במלאי, שומרת לעצמה הנהלת האתר את זכותה לבטל את הרכישה או להציע תחליף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שיטות תשלום

המחירים באתר כוללים מע"מ והם סופיים. ללא קשר למיקום ממנו מתבצעת רכישה, תושבות או אזרחות של הקונה וכדומה, מקום הרכישה יהיה מדינת ישראל על כל המשתמע מכך.

אם מוצר מסוים יימכר בהנחה או במבצע, יצוין זאת במפורש באתר.

אופן התשלום באתר ייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. אם במהלך תהליך הרכישה תידרש למסור פרטי כרטיס אשראי או פרטי חשבון יישום תשלום (להלן: "אמצעי תשלום"), אתה נדרש להשתמש רק באמצעי תשלום בבעלותך. סליקת כרטיס האשראי תיעשה על ידי צד שלישי ופרטי כרטיס האשראי לא יישמרו במאגר המידע של האתר. ההזמנה שתבוצע על ידך תושלם רק לאחר קבלת אישור ממפעילת אמצעי התשלום שהתשלום בוצע בהצלחה. אם לא יתקבל אישור כאמור, ההזמנה לא תושלם, והודעה תישלח אליך.

 

מדיניות ביטול עסקה

אם רכשת מוצר באתר, הנך זכאי לבטל את העסקה על פי סעיפי חוק הגנת הצרכן הישראלי – 1981 ותקנותיו. מפאת אופי המוצרים, לא יתאפשר ביטול הזמנה לאחר סיום הזמנה. ביטול כאמור יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

אם עסקה בוטלה כדין, תשלומים שכבר בוצעו יוחזרו תוך 7 ימי עסקים, באותה שיטת תשלום ששימשה בעסקה, בניכוי של 5% הנמוך ממחיר המוצר או 100 ₪ בגין דמי ביטול. .

 

משלוחים

 המוצר שרכשת יסופק לך על ידי חברות שילוח ישראליות בכפוף ללוחות הזמנים ולתדירות האספקה שלו. המוצר יסופק תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. עיכובים באספקה עלולים להיגרם ללא אשמת הנהלת האתר, לרבות כתוצאה מכוח עליון.

 

הנהלת האתר תישא באחריות לעיכובים באספקה שאינם בשליטתה או שנגרמו מחוסר יכולת ליצור עמך קשר לצורך קביעת אספקה, אם מסרת מידע שגוי בעת ביצוע הרכישה או כל סיבה אחרת הנובעת מהתנהגותך.

 

הודעה והסרה

אם אתה סבור שתוכן ספציפי באתר מפר את זכויותיך, לרבות קניין רוחני, פרטיות וכדומה, אנא פנה אלינו באמצעות דף יצירת הקשר באתר או בדוא"ל: kavlekav1@gmail.com בעת הפנייה אלינו אנא צרף פרטים מספקים שיאפשרו לנו לבחון את תביעתך. טענה כאמור לא תהווה כל אחריות או אחריות כלפי הנהלת האתר בגין התכנים האמורים או לדרוש ממנה להסיר, לתקן או לשנות אותם.

 

תשלומים

ביצוע עסקאות בתשלום באתר מותרת רק למשתמשים מעל גיל 18 או תאגיד רשום, המחזיקים בכרטיס אשראי תקף. ביצוע עסקאות בתשלום כפוף למתן פרטי זיהוי כפי שייקבע בהנהלת האתר מעת לעת. מסירת מידע חלקי או שגוי עלולה לאלץ את הנהלת האתר לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגבות חובות כלשהם בשל מידע חסר או שגוי כאמור.

כל תשלום לאתר יבוצע רק באמצעות אמצעי תשלום בבעלות הצד המשלם, לרבות המחאה או מזומן. הפרטים הנמסרים בעת ביצוע עסקה מוגנים על ידי מערכת הסליקה שבחרת, כגון PayPal, אפליקציית Bit וכו', והאחריות להגנה על נתונים אלו היא אך ורק שלך ושל מערכת הסליקה. האתר אינו שומר או שומר את פרטי התשלום והם משמשים רק את מערכת אמצעי התשלום שבחרת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הזכויות והקניין הרוחני בתכנים ובמידע המתפרסמים באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על פי דין, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות כל השירותים באתר, חשבונות, כותרות, שמות מתחם, קוד מחשב, עיצובים. , חפצים, דמויות, שמות, סיפורים, דיאלוגים, ביטויי תופסת, מיקומים, רעיונות, תצוגות אמנותיות, אנימציות, צלילים, יצירות מוזיקליות, אפקט אודיו וויזואלי, שיטות פעולה, נתונים וכו' (להלן: "תוכן מוגן"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנים שיפורסמו על ידך באתר יהיו שייכים לך, מבלי לגרוע מזכות האתר להשתמש בתכנים כפי שתמצא לנכון ואתה מעניק בזאת להנהלת האתר רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל לתכנים כאמור.

כל שימוש בתוכן מוגן אסור ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהנהלת האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אסור להעתיק, לשכפל, לשכפל, לפרסם, להפיץ, להראות, להופיע בפומבי, לשדר, למכור או להעמיד לרשות הציבור בכל דרך שהיא, כל חלק מהאתר, ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 

החוק החל וסמכות השיפוט

הסכם זה יהיה כפוף ופורש אך ורק על פי חוקי מדינת ישראל בתחום השיפוט של מחוז תל-אביב-יפו.

 

שונות

כל vusgv תחשב כמועברת רק לאחר 7 ימי עסקים מאז מסירתה בדואר רשום עם אישור ובמייל לכתובת האתר.

כל שינוי בתקנון זה יחייב עם פרסומו באתר.

 

הערה: מסמך זה נכתב  בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.